Det mener vi

Samlet Blå Danmark etablerer ny klynge

Stærke kræfter inden for  Det Blå Danmark og logistik er gået sammen i en ny klyngeorganisation, der skal gøre Danmark verdensførende inden for bæredygtighed, logistik og innovation til søs. Klyngen har i dag ansøgt  Erhvervsfremmebestyrelsen om støtte.

Med knap 100.000 beskæftigede og godt en fjerdedel af den samlede danske eksport er Det Blå Danmark og logistik samlet set en væsentligt national styrkeposition.  Som national styrkeposition skal der  ikke blot måles på økonomi og eksporttal, der skal også kunne konkurreres på maritim bæredygtighed, innovation og fremme af logistik.

Det er baggrunden for et nyt samarbejde om en ny samlet  klyngeorganisation: ”Maritime & Logistics Innovation Denmark” – eller ”MARLOG” i daglig tale.

I dag har den nye konstruktion ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet i alt 16 mio. kroner til indsatsen for maritim innovationskraft og logistikudvikling.  

Adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen er interim-formand for den nye klyngeorganisation indtil den endelige bestyrelse udpeges.

”Kerneopgaven bliver at understøtte de mange dygtige virksomheder og aktører inden for det maritime område og logistik med tværgående projekter, som bidrager til, at Danmark er en førende søfartsnation. Målet er, at Danmark også i 2030 har et af verdens stærkeste maritime erhverv, som går forrest med at finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart. Samtidig har vi integreret logistik som en del af klyngen med henblik på at sikre innovation i hele transportkæden,” siger Anne H. Steffensen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget ”Maritime erhverv og logistik” som en af Danmarks styrkepositioner. Derfor kvitteres der nu  med at søsætte det nye samarbejde og afventer, at ansøgningen om støtte bliver behandlet.

Lokalt og globalt

Frem mod 2030 forventer OECD en fordobling af den samlede blå havøkonomi. For at Danmark får sin bid af den kage, er en klog og målrettet maritim indsats afgørende. Det vil den nye nationale klynge bidrage til, så vi sikrer markedsindflydelse, eksport og arbejdspladser ind i fremtiden.

”I arbejdet skal vi både tænke lokalt og globalt. De gode ideer, udviklingen og produktionen sker i høj grad lokalt og giver arbejdspladser herhjemme. Men det store marked for shipping, maritime løsninger og end to end logistik er globalt, og derfor skal vores indsats sikre at vi også er førende udenfor landets grænser,” siger Anne H. Steffensen.

Den nationale klyngeorganisation for maritime erhverv og logistik bliver stiftet af: Maritimt Center for Optimering og Drift, Fyns Maritime Klynge, Maritime Development Center, Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, Dansk Transport og Logistik.

Citater fra alle medvirkende herunder:

     

Christine Lunde, adm. direktør i MARCOD:

”Vi ser frem til at få flere muskler og et endnu stærkere og mere sammenhængende værditilbud til virksomhederne i hele landet – vi driver jo fx allerede det landsdækkende accelerator-program Maritime Stars.

Samtidig vil vi fortsat arbejde med specifikke og relevante regionale indsatser i Nordjylland og være tæt på medlemsvirksomhederne.”

Mikkel N. Hansen, CEO i Maritime Development Center

”Vi har store forventninger til samarbejdet i den nye danske klynge, Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG), som dækker de maritime erhverv og logistik.

Vi ser frem til at udvide og arbejde videre med de gode initiativer, der fokuserer på grøn omstilling, digitalisering og kompetencer, MDC allerede har søsat, til gavn for vores medlemmer over hele landet.”

Lars Ahrendtsen, forretningschef i Fyns Maritime Klynge.

”På Fyn har vi en stolt maritim tradition med en høj koncentration af maritime virksomheder, uddannelser og videninstitutioner, der hver dag bidrager til, at det Blå Danmark er en national styrkeposition. Ved at samle det maritime erhverv og logistik i en national klynge, med stærke lokale forankringer, styrker vi alle maritime virksomheders adgang til innovation, internationalisering og kvalificeret arbejdskraft.”

Den maritime industri er blandt Danmarks mest innovative erhverv, men der er benhård konkurrence på verdensmarkedet, og derfor finder vi det vigtigt at samle kræfterne i hele Det Blå Danmark til gavn for både store og små virksomheder.”

Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

”Det at lave en ny konstruktion med én samlet, national klynge vil komme virksomhederne til gode. Vi vil over hele landet i endnu højere grad end i dag kunne sikre vidensformidling ud til alle virksomheder og understøtte deres vækst på en lang række måder.

Den maritime industri er blandt Danmarks mest innovative erhverv, men der er benhård konkurrence på verdensmarkedet, og derfor finder vi det vigtigt at samle kræfterne i hele Det Blå Danmark til gavn for både store og små virksomheder.”

Tine Kirk Pedersen, Adm. direktør i Danske Havne

”De danske erhvervshavne kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling med fokus på mere godstransport på sø og udskibning til de kommende energiøer.

Men det fulde potentiale kan kun udnyttes, hvis det samlede maritime Danmark formår at tænke på tværs og lade innovation, samarbejde og forretningsudvikling gå hånd i hånd.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi kan lancere det nye klyngesamarbejde, så vi i fællesskab kan fokusere på de løsninger, der kan give det maritime Danmark vækst, arbejdspladser og sikre grøn omstilling.”

Erik Østergaard, adm. direktør for DTL- Danske Vognmænd:

En forudsætning for vognmændenes eksistens er bl.a. samspillet med andre transportformer – herunder især den maritime sektor. Vognmændene handler med sektoren, arbejder for sektoren og knytter i øvrigt dagligt forbindelsen mellem sektoren og det øvrige erhvervsliv.

Vi ser frem til, at et nationalt, maritimt klyngesamarbejde også kan styrke landtransporten på vej og bane.

    

For mere information kontakt venligst:

Lars Ahrendtsen, forretningschef, Fyns Maritime Klynge, E: larsa@erhvervshusfyn.dk, T: 2368 6911

Christine Lunde, adm. direktør, Maritimt Center for Optimering og Drift, E: clc@marcod.dk, T: 2332 0332

Mikkel Hansen, adm. direktør, Maritime Development Center, E: mh@mdc.center, T: 2261 9448

Tine Kirk Pedersen, adm. direktør, Danske Havne, tkp@danskehavne.dk, T: 2020 8615

Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime, E: jnb@danskemaritime.dk, T: 2482 2665

Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier, E: ahs@danishshipping.dk, T: 3348 9210

Erik Østergard, adm. direktør, Danske Vognmænd, E: eoe@dtl.eu, T: 4015 1225

   

    

Danmark skal også i fremtiden være et maritimt kraftcenter

Af Lars Ahrendtsen, forretningschef i Fyns Maritime Klynge, Christine Lunde, adm. direktør i Maritimt Center for Optimering og Drift, Mikkel Hansen, adm. direktør i Maritime Development Center, Erik Østergaard, formand i Transportens Innovationsnetværk, Tine Kirk Pedersen, adm. direktør i Danske Havne, Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Med knap 100.000 beskæftigede, en bruttotilvækst på over 96 mia. kr. og godt en fjerdedel af den samlede danske eksport er Det Blå Danmark et væsentligt nationalt erhvervsområde. Denne styrkeposition skal vi bygge videre på, og det gør vi bedst ved at samle kræfterne. Gør vi det nu, så har Danmark en unik mulighed for at styrke fundamentet for at blive et verdensførende maritimt kraftcenter inden for bæredygtighed og innovation.

Frem mod 2030 forventer OECD en fordobling af den samlede blå havøkonomi. For at Danmark får sin bid af den kage, er en klog og målrettet maritim indsats afgørende, så vi sikrer os markedsindflydelse, eksport og arbejdspladser langt ind i fremtiden.

Og vi har mulighederne for at bevare og udbygge vores styrkeposition. For hvad enten det drejer sig om udvikling af nyt udstyr, et nyt bæredygtigt brændstof eller klimavenlige kraner til landets havne, er vi i Danmark langt fremme med at finde løsninger, der bliver lagt mærke til internationalt. Og vi formår at tænke søfarten ind i effektive multimodale transportkæder. Hvis vi bliver endnu bedre til at lære af hinanden, dele viden og sammen innovere, så ser fremtiden for Det Blå Danmark både lys og grøn ud.

Vi har nemlig en unik mulighed for at bygge fundamentet for et verdensførende maritimt kraftcenter inden for bæredygtighed og innovation, hvis vi samarbejder på tværs af geografi og brancher.

Derfor er de tre maritime klyngeorganisationer gået sammen med brancheorganisationerne Danske Havne, Danske Maritime og Danske Rederier om at skabe rammerne til en ny, samlende klynge, der skal bringe alle Danmarks maritime interesser sammen og knytte stærke partnerskaber med andre centrale styrkepositioner.

Erhvervsfremmebestyrelsen har netop udpeget og prioriteret de maritime erhverv og tilknyttet logistik som en af Danmarks styrkepositioner. Det giver mening, og vi ser det som en bunden opgave at søsætte en ambitiøs, visionær og velkoordineret klyngedagsorden, der retter sig mod en konkret indsats i alle dele af Danmark, og som kan fastholde, udvikle og skabe endnu mere aktivitet og flere arbejdspladser i alle regioner af landet.

Virksomhederne er omdrejningspunktet

Og vi gør det for virksomhedernes skyld. I en ny analyse er virksomheder og aktører fra hele den maritime værdikæde blevet spurgt til, hvor de oplever de største behov og muligheder for en national klyngeindsats. De er ikke i tvivl: Nye initiativer skal målrettes den rivende udvikling i erhvervet, hvor digitalisering, automatisering, miljøkrav og ikke mindst effektiv regulering spiller en stor rolle.

Det er en ufravigelig ambition for en national klynge, at indsatsen skal afspejle disse behov både lokalt og nationalt, og alle klyngens aktiviteter inden for netværk, innovation og rekruttering skal bygge på de eksisterende regionale styrker, erfaringer og samarbejder med relevante erhverv, aktører og videninstitutioner. Kun sådan kan vi være en reel katalysator for innovation og bæredygtighed og styrke rekrutteringsindsatsen i de maritime virksomheder. Hvis vi gør det, så rummer en ny national klynge et kæmpe potentiale.

Målet er, at Danmark også i 2030 har et af verdens stærkeste maritime erhverv, og at branchen gør sit for at tackle de globale udfordringer. Omdrejningspunktet for branchen vil være potentialet i den blå havøkonomi og søtransport. Vi skal finde vejen til den CO2-neutrale skibsfart, og vi skal se de nye muligheder i at udvikle mange flere aktiviteter på havet, hvad enten det er havvindmøller på over vandet eller minedrift på under vandet. Når vi finder løsninger, der fungerer i Danmark, vil de kunne fungere i hele verden, og dermed har vi banet vejen for et nyt grønt eksporteventyr.

Med en regional og lokal forankring og et nationalt og internationalt udsyn har vi som en samlet klynge et unikt udgangspunkt for at sikre, at Danmark også de næste 100 år kan forblive en stærk maritim nation med maritime og søfartsrelaterede aktiviteter i hele landet.

For mere information kontakt venligst:

Lars Ahrendtsen, forretningschef, Fyns Maritime Klynge, E: larsa@erhvervshusfyn.dk, T: 2368 6911

Christine Lunde, adm. direktør, Maritimt Center for Optimering og Drift, E: clc@marcod.dk, T: 2332 0332

Mikkel Hansen, adm. direktør, Maritime Development Center, E: mh@mdc.center, T: 22619448

Tine Kirk Pedersen, adm. direktør, Danske Havne, tkp@danskehavne.dk, T: 2020 8615

Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime, E: jnb@danskemaritime.dk, T: 2482 2665

Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier, E: ahs@danishshipping.dk, T: 3348 9210

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System